معرفی فعالیت های مرکز

معرفی فعالیت های مرکز

معرفی فعالیت های مرکز

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ادارات کل راه و شهرسازی استان ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان در سطح کشور با وضع مقررات و تدوین دستورالعمل های مختلف، سعی در تأمین موجبات رشد و اعتلاء امور مهندسی ساختمان و ارتقاء دانش فنی و کیفیت کار صاحبان حرفه مهندسی ساختمان دارند و با ایجاد مکانیزم‌های مناسب جهت اعمال نظارت مراجع ذیربط بر نحوه انجام خدمات در این زمینه با استفاده از همکاری مهندسین، به اهداف عالیه خود دست می یابند.

بر همین اساس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز، جهت نیل به این اهداف، اقدام به همکاری با دانشگاه های معتمد و منتخب، برای دست یافتن به اهداف آموزشی مورد نظر و ارتقاء سطح دانش و به روزآوری مهندسین و اعضاء خود در سطح استان تهران بر اساس ساختار تعریف شده خویش نموده است.  

معاونت آموزش سازمان جهاد دانشگاهی تهران نیز در راستای تحقق اهداف سازمان نظام مهندسی و با توجه به اخذ مجوز برگزاری دوره‌های نظام مهندسی ساختمان از وزارت محترم راه و شهرسازی (شماره 420/56463 مورخ 88/11/5) و سازمان محترم نظام مهندسی ساختمان استان تهران (شماره 110/89/14230مورخ 89/8/17) و تمدید چند باره آن، با بهره‌گیری از اساتید و کارشناسان مجرب و متعهد صاحب صلاحیت از سوی آن سازمان، اقدام به برگزاری دوره‌های ارتقاء پایه و کارآموزی ورود به حرفه جهت اخذ پروانه اشتغال به کار نموده ‌است...

بیشتر