برنامه دوره

محل ثبت نام: پرتال آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران www.edu.tceo.ir

ردیف

پایه

عنوان دوره (الکترونیکی)

کد دوره

مدت دوره

تاریخ برگزاری

روز برگزاری

ساعت برگزاری

مدرس دوره

1

پایه سه به دو و پایه دو به یک و `بدون صلاحیت` و پایه یک - عمران و معماری - اجرا

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست - (HSE)

7-811

8 ساعت

99/11/05

یک شنبه

12-20

مهندس انواری

2

پایه سه به دو و پایه دو به یک - عمران و معماری - اجرا -

آشنائی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت

816

24 ساعت

99/11/08

چهارشنبه

13-21

مهندس ریاحی

99/11/09

پنج شنبه

13-21

99/11/10

جمعه

9-17

3

بدون صلاحیت` - عمران و معماری - اجرا

مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه/ نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوار چینی

4-811

12 ساعت

99/11/09

پنج شنبه

13-19

مهندس نصیری

99/11/10

جمعه

9-15

4

بدون صلاحیت - عمران و معماری - اجرا

نکات اجرایی تأسیسات مکانیکی ساختمان (1)

6-811

8 ساعت

99/11/13

دو شنبه

12-20

مهندس ظریف

5

بدون صلاحیت - عمران و معماری - اجرا

نکات اجرایی تأسیسات برقی ساختمان (1)

5-811

8 ساعت

99/11/14

سه شنبه

12:30-20:30

مهندس شفیع زاده

6

پایه دو به یک- معماری- نظارت و طراحی

الزامات هماهنگی، مدیریت و اجرای ساختمان

116

16 ساعت

99/11/15

چهارشنبه

12-20

دکتر جانی پور

99/11/16

پنج شنبه

12-20

7

پایه دو به یک - برق - نظارت و طراحی

ساختمان های هوشمند2

515

16 ساعت

99/11/15

چهارشنبه

12:30-20:30

مهندس شفیع زاده

99/11/16

پنج شنبه

12:30-20:30

8

پایه سه به دو و پایه دو به یک - عمران و معماری - اجرا

نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری

815

24 ساعت

99/11/15

چهارشنبه

12-20

مهندس انواری

99/11/16

پنج شنبه

9-17

99/11/17

جمعه

9-17

9

بدون صلاحیت` - عمران و معماری - اجرا

نکات اجرایی سازه های فولادی 1/ نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 1

3-811

16 ساعت

99/11/16

پنج شنبه

12-20

دکتر سیدرزاقی

99/11/17

جمعه

9-17

10

پایه سه به دو - معماری - نظارت و طراحی

مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

113

16 ساعت

99/11/16

پنج شنبه

9-17

مهندس نصیری

99/11/17

جمعه

9-17

11

بدون صلاحیت` - عمران و معماری - اجرا

آشنایی با شرح وظایف پیمانکار / مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرائی

1-811

16 ساعت

99/11/18

شنبه

12-20

دکتر جاوید روزی

99/11/19

یک شنبه

12-20

12

پایه سه به دو و پایه دو به یک و `بدون صلاحیت` و پایه یک - عمران و معماری - اجرا

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست - (HSE)

7-811

8 ساعت

99/11/19

یک شنبه

12-20

مهندس انواری

13

پایه سه به دو و پایه دو به یک - عمران و معماری - اجرا

اجرای ساختمان های فولادی

811

24 ساعت

99/11/21

سه شنبه

12-20

مهندس اسفندیار

99/11/23

پنج شنبه

12-20

99/11/24

جمعه

9-17

14

پایه سه به دو - عمران - نظارت

قالب بندی و قالب برداری

313

16 ساعت

99/11/23

پنج شنبه

12-20

دکتر امیری

99/11/24

جمعه

9-17

15

پایه دو به یک - معماری - نظارت و طراحی

اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه

114

16 ساعت

99/11/23

پنج شنبه

12-20

دکتر مطلق

99/11/24

جمعه

9-17

16

پایه سه به دو- مکانیک-

 نظارت و طراحی

تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها 1

414

16 ساعت

99/11/23

پنج شنبه

13-21

مهندس سیاح نژاد

99/11/24

جمعه

9-17

17

پایه سه به دو - معماری - نظارت و طراحی

بکارگیری استانداردها، مقررات ملی، راهنماهای طراحی در معماری

111

16 ساعت

99/11/23

پنج شنبه

9-17

مهندس نصیری

99/11/24

جمعه

9-17

18

پایه سه به دو - برق - نظارت و طراحی

آسانسور و پله برقی

511

16 ساعت

99/11/23

پنج شنبه

12-20

دکتر رمضانی

99/11/24

جمعه

9-17

19

بدون صلاحیت - عمران و معماری - اجرا

نکات اجرائی در تخریب بناهای فرسوده

2-811

16 ساعت

99/11/23

پنج شنبه

9-17

دکتر عامل سخی

99/11/24

جمعه

9-17

20

پایه سه به دو و پایه دو به یک - شهرسازی - نظارت و طراحی

انطباق شهری ساختمان ها

212

16 ساعت

99/11/23

پنج شنبه

9-17

مهندس نصیری

99/11/24

جمعه

9-17

21

پایه سه به دو و پایه دو به یک و `بدون صلاحیت` و پایه یک - عمران و معماری - اجرا

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست - (HSE)

7-811

8 ساعت

99/11/28

سه شنبه

12-20

مهندس انواری

22

پایه سه به دو و پایه دو به یک - عمران و معماری - اجرا

روش های ساخت، فناوری نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی

814

24 ساعت

99/11/29

چهارشنبه

12-20

دکتر جاویدروزی

99/11/30

پنج شنبه

9-17

99/12/01

جمعه

9-17

23

پایه سه به دو - عمران - نظارت

مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان

311

16 ساعت

99/11/30

پنج شنبه

9-17

دکتر عامل سخی

99/12/01

جمعه

9-17

24

پایه سه به دو - مکانیک -

 نظارت و طراحی

تأسیسات بهداشتی

412

16 ساعت

99/11/30

پنج شنبه

12-20

مهندس سیاح نژاد

99/12/01

جمعه

9-17

25

پایه سه به دو - معماری - نظارت و طراحی

معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان

112

16 ساعت

99/11/30

پنج شنبه

12-20

دکتر بهرامی پناه

99/12/01

جمعه

9-17

26

پایه دو به یک - برق - نظارت و طراحی

تاسیسات برقی ساختمان های بلند مرتبه

517

16 ساعت

99/11/30

پنج شنبه

12-20

دکتر رمضانی

99/12/01

جمعه

9-17

27

پایه سه به دو و پایه دو به یک و `بدون صلاحیت` و پایه یک - عمران و معماری - اجرا

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست - (HSE)

7-811

8 ساعت

99/11/30

پنج شنبه

12-20

دکتر مظلوم

28

پایه سه به دو و پایه دو به یک و `بدون صلاحیت` و پایه یک - عمران و معماری - اجرا

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست - (HSE)

7-811

8 ساعت

99/12/03

یک شنبه

12-20

مهندس انواری

29

بدون صلاحیت - عمران و معماری - اجرا

نکات اجرایی تأسیسات برقی ساختمان (1)

5-811

8 ساعت

99/12/04

دو شنبه

12:30-20:30

مهندس شفیع زاده

30

بدون صلاحیت - عمران و معماری - اجرا

نکات اجرایی تأسیسات مکانیکی ساختمان (1)

6-811

8 ساعت

99/12/05

سه شنبه

12-20

مهندس ظریف

31

پایه سه به دو و پایه دو به یک و `بدون صلاحیت` و پایه یک - عمران و معماری - اجرا

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست - (HSE)

7-811

8 ساعت

99/12/10

یک شنبه

12-20

مهندس انواری

32

بدون صلاحیت` - عمران و معماری - اجرا

مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه/ نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوار چینی

4-811

12 ساعت

99/12/12

سه شنبه

14-20

دکتر رضویان

99/12/13

چهار شنبه

14-20

33

پایه سه به دو و پایه دو به یک - عمران و معماری - اجرا

نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری

815

24 ساعت

99/12/13

چهارشنبه

12-20

مهندس انواری

99/12/14

پنج شنبه

9-17

99/12/15

جمعه

9-17

34

پایه سه به دو - عمران - نظارت

مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان

311

16 ساعت

99/12/14

پنج شنبه

9-17

دکتر عامل سخی

99/12/15

جمعه

9-17

35

بدون صلاحیت` - عمران و معماری - اجرا

نکات اجرایی سازه های فولادی 1/ نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 1

3-811

16 ساعت

99/12/14

پنج شنبه

12-20

دکتر سیدرزاقی

99/12/15

جمعه

9-17

36

پایه دو به یک - معماری - نظارت و طراحی

معماری زمینه گرا در بافت ها

115

16 ساعت

99/12/14

پنج شنبه

12-20

دکتر مطلق

99/12/15

جمعه

9-17

37

پایه سه به دو - برق - نظارت و طراحی

آسانسور و پله برقی

511

16 ساعت

99/12/14

پنج شنبه

12-20

دکتر رمضانی

99/12/15

جمعه

9-17

38

پایه سه به دو - مکانیک -

 نظارت و طراحی

تأسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها

413

16 ساعت

99/12/14

پنج شنبه

12-20

مهندس سیاح نژاد

99/12/15

جمعه

9-17

39

پایه سه به دو و پایه دو به یک و `بدون صلاحیت` و پایه یک - عمران و معماری - اجرا

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست - (HSE)

7-811

8 ساعت

99/12/14

پنج شنبه

12-20

دکتر مظلوم

40

پایه سه به دو و پایه دو به یک و `بدون صلاحیت` و پایه یک - عمران و معماری - اجرا

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست - (HSE)

7-811

8 ساعت

99/12/17

یک شنبه

12-20

مهندس انواری

41

پایه دو به یک- معماری- نظارت و طراحی

الزامات هماهنگی، مدیریت و اجرای ساختمان

116

16 ساعت

99/12/19

سه شنبه

12-20

دکتر جانی پور

99/12/20

چهارشنبه

12-20

42

پایه سه به دو - معماری - نظارت و طراحی

مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

113

16 ساعت

99/12/19

سه شنبه

12-20

مهندس نصیری

99/12/20

چهارشنبه

12-20

43

پایه سه به دو و پایه دو به یک - عمران و معماری - اجرا

اجرای ساختمان های بتنی

812

24 ساعت

99/12/20

چهارشنبه

12-20

مهندس اسفندیار

99/12/21

پنج شنبه

12-20

99/12/22

جمعه

9-17

44

پایه سه به دو - معماری - نظارت و طراحی

بکارگیری استانداردها، مقررات ملی، راهنماهای طراحی در معماری

111

16 ساعت

99/12/21

پنج شنبه

9-17

دکتر جانی پور

99/12/22

جمعه

9-17

45

پایه دو به یک - برق - نظارت و طراحی

تاسیسات برقی ساختمان های بلند مرتبه

517

16 ساعت

99/12/21

پنج شنبه

12-20

دکتر رمضانی

99/12/22

جمعه

9-17

46

بدون صلاحیت - عمران و معماری - اجرا

نکات اجرائی در تخریب بناهای فرسوده

2-811

16 ساعت

99/12/21

پنج شنبه

9-17

دکتر عامل سخی

99/12/22

جمعه

9-17

47

پایه سه به دو - عمران - نظارت

اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت

312

16 ساعت

99/12/21

پنج شنبه

9-17

مهندس نصیری

99/12/22

جمعه

9-17

محل برگزاری کلاسها: بلوار کشاورز- بین خیابان فلسطین و طوس- پلاک 118     تلفن تماس:  0218465