محتوا و سرفصل دوره برق اماکن

در راستای اجرایی شدن شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد برق کلیه اماکن و به منظور ارتقاء وضعیت آموزشی ناظران تأسیسات برقی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نسبت به برگزاری دوره آموزشی" نظارت بر تأسیسات برق کلیه اماکن " از طریق ارائه مجوز به دانشگاه های منتخب اقدام نموده و مهندسان برق دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی می توانند جهت شرکت در دوره مربوطه به سایت سازمان مراجعه و پس از کسب اطلاع از تاریخ برگزاری دوره های مذکور در دانشگاه های یاد شده (از جمله سازمان جهاد دانشگاهی تهران) نسبت به ثبت نام و حضور در دوره و آزمون آن اقدام نمایند و پس از اخذ قبولی در آزمون و کسب حد نصاب در هر یک از دروس، موفق به دریافت گواهینامه پایان دوره آموزشی برق اماکن و صلاحیت نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد برق کلیه اماکن شوند. مهندسینی که برایشان گواهینامه به صورت دو امضاء (رئیس اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی استان تهران) صادر گردد در واقع صلاحیت ارجاع کار دریافت می کنند و مشمول ارجاع کار بازرسی کنتور می شوند.

عناوین سر فصل های دوره آموزشی برق اماکن:

  • جریان ضعیف

  • برق اضطراری

  • حریم و شیوه نامه

  • ارت و هم بندی

  • پست و انشعابات

  • تابلو و لوازم اندازه گیری

مدت دوره برق اماکن 24 ساعت می باشد.